A-Ritningar

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad.

AMA Allmän

Material- och arbetsbeskrivning. Används när man gör arbetsbeskrivningar.

Amortering

Avbetalning av skuld. Det finns olika typer av amortering beroende på vilken sorts lån det gäller.

Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal, t ex för att köpa en fastighet till ett visst pris. Ett anbud på att köpa en fastighet är inte bindande.

Anläggningssamfällighet

Sammanslutning av fastigheter för utförande och drift av en gemensam anläggning.

Annuitet

Ett belopp som innefattar både ränta och amortering. Beloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle under lånets löptid.

Annuitetslån

Ett lån där amortering och ränta är oförändrad under löptiden (förutsatt att räntesatsen är oförändrad).

Annuitetsplan

En sammanställning av amorteringarnas storlek vid varje betalningstillfälle under annuitetslånets löptid.

Anslutningsavgift

Avgift för anslutning av vatten, avlopp, gas och el till de kommunala serviceledningarna.

Arkivritning

Ritning avsedd att förvaras i arkiv (.tex. hos byggnadsnämnd, myndighet, byggherre, förvaltare).
Termen arkivritning är besläktad med relationsritning men har krav på sig att vara arkivbeständig.

Arrende

Upplåtelse av mark som får användas mot ersättning. Ordet kan också avse själva ersättningen.

Avgäld

Avgift för nyttjanderätt till mark.

Avlyft

Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv, lån till slutliga lån).

Belåningsvärde

Ett objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde av en fastighet på längre sikt. Ligger till grund för bankens belåning.

Besiktningsman

En byggnadstekniskt kunnig person. Upprättar protokoll på fel och brister i fastigheten. Observera att köpeansvaret inte förändras trots att du anlitar en besiktningsman.

Belysningsritning

Ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrustning och kabelnät som ingår i en belysningsinstallation.

Bindningstid

Under denna tid är villkoren för ett lån är oförändrade.

Boendekostnad

Summan av kapital- och driftskostnaderna för huset när hänsyn tagits till skattelindring.

Borgen

Säkerhet som innebär att någon/några förbinder sig att betala lån om låntagaren inte fullföljer sitt åtagande.

Borgenär

Fordringsägare, den man är skyldig pengar.

Borgensman

Person som går i borgen.

Bottenlån

Lån mot säkerhet av lägst liggande pantbrev i fastigheten.

Bunden ränta

Räntan fastställd till en viss räntesats under en bestämd tid.

Bundet lån

Ett lån som inte kan sägas upp till återbetalning förrän efter ett visst antal år.

Byggarea

Byggnadsarea – BYA – area som en byggnad upptar på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport.

Bygglovsritningar

Ritningar redovisar den planerade byggnadens planlösning, fasader, sektion och situationsplan.

Ritningarna över planer, fasader samt sektion utförds oftast i skala 1:100. Situationsplanen i skala 1:400 eller 1:500.

Ritningarna skall vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda på vitt papper och med god kontrast. I Vittjärvshus fall är huvudritningar likvärdiga med bygglovsritningar.

Byggnadsförbud

Områden med byggnadsförbud får inte bebyggas utan dispens.

Byggnadskreditiv

Kreditiv under byggnadstiden. Kan lyftas i takt med att bygget framskrider.

Byggnadslov

Beslut av kommunens byggnadsnämnd som ger dig lov att bygga.

Byggnadsnämnd

Kommunal nämnd som bland annat utfärdar byggnadslov.

Detaljplan

Ersättning av stads- och byggnadsplan. Reglerar utformningen av ett område i detalj. Består av karta och skriftlig planbeskrivning.

Diskonto

Det officiella diskontot är en räntesats som fastställs av Riksbanken och fungerar som ett riktmärke för räntesättningen i landet.

Driftskostnad

Kostnader för boendet. T ex uppvärmning, elström, vatten, sotning, renhållning, försäkringar och skatter.

Exekutiv auktion

Tvingande försäljning av egendom för att erhålla betalning av lån.

Expropriation

Statens eller kommunens tvångsinlösen av en fastighet.

Fasadritningar

Vyer där husets fasader är synliga

Fastighet

Fast egendom i fastighetsregister redovisad som självständig rättslig enhet. T ex obebodd tomt men också tomt med byggnad.

Fastighetsskatt

Skatt baserad på taxeringsvärdet. Skatten betalas till stat och kommun tillsammans med inkomstskatten.

Fri grund

Tomt med äganderätt.

Förfallodag

Dag då ränta och amortering ska betalas.

Förmedlingsorgan

Kommunal nämnd, avger yttrande till Länsbostadsnämnden om ansökan av bostadslån.

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som är gemensam för flera fastigheter, t ex parkering och rekreationsytor.

Gravationsbevis

Officiellt dokument med förteckning över inteckningar i fastighet och servitut (nyttjanderätt).

Gäldenär

Den som står i skuld till någon, motsatsen till borgenär.

Hypotekslån

Lån beviljat mot inteckningssäkerhet.

Inomläge

Pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i fastigheten

Inskrivningsmyndighet

Tingsrätten är inskrivningsmyndighet. Där registreras lagfart, inskrivning av tomträtt samt inteckningar med mera.

Inteckning

Säkerhet för lån i fastighet. Beviljas av inskrivningsmyndigheten som utfärdar ett pantbrev som bevis för inteckningen.

Jordbalken

Lag som reglerar frågor om fast egendom.

Jämkning

Anpassning av den preliminära skatten till den slutliga. Jämkning ansöker du om hos ditt lokala skattekontor.

Kapitalkostnad

Den sammanlagda kostnaden av ränta och amortering.

Kapitalmarknadsrevers

En skuldförbindelse för större lån av större belopp på lång tid.

Kedjehus

Sammankopplade småhus. Ofta med garage eller förråd.

Kredit

Lån eller möjlighet till lån

Kreditprövning

Bedömning av den lånsökande personens förmåga att betala tillbaka ett lån.

Köpeavtal

Handling som reglerar villkoren för fastighetsköpet.

Köpebrev

Handling som upprättas när fastighetsaffären är fullföljd. Utgör köparens kvitto på affären. Grund för ansökan om lagfart.

Köpekontrakt

Handling som reglerar villkoren för fastighetsköpet.

Köpeskilling

Den totala summa som betalas vid ett köp.

Lagfart

Bevis på äganderätt för en fastighet. Utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Likvidavräkning

Slutlig ekonomisk avräkning mellan säljare och köpare.

Lånebild

Sammanställning av befintliga lån och villkor.

Låneunderlag

Schablonmässigt beräknat värde som ligger till statlig belåning.

Lånevärdering

Värdering av en fastighet för att fastställa belåningsvärdet.

Löptid

Lånets återbetalningsperiod.

Marginalskatt

Skatteökning som uppkommer vid viss inkomstökning.

Marknadsräntor

Gällande räntor på lånemarknaden.

Markplaneringsritning

Vid nybyggnad eller större förändringar i marknivåerna.

Notariatlån

Lån från privatperson eller företag som förmedlas och bevakas av bankens notariatavdelning.

Pantbrev

Bevis på att inteckning beviljats i en fastighet. Utgör långivarens säkerhet för lånet.

Permanentbostad

Bostad som bebos året om.

Personbevis

En handling som utfärdas av det lokala skattekontoret. Visar personens ålder, civilstånd med mera.

Planritning

Planlösning och viss inredning.

Radhus

Direkt sammansittande småhus.

Rak armotering

Låneskulden återbetalas i lika stora delar.

Realisationsvinst

Vinst vid försäljning av fastighet. Syftar på icke yrkesmässig försäljning.

Räntesats

Procenttal som anger räntans storlek.

Revers

Skuldförbindelse/skuldbrev. Anger lånebelopp och villkor etc.

Rörlig ränta

Ränta som förändras och följer det allmänna ränteläget.

Sektionsritning

Princip för utförandet i genomskärning.

Serielån

Hypotekslån med stegrad amorteringstakt.

Servitut

Ägare av fastighetsrätt, d v s tillåtelse att på ett visst sätt använda eller bestämma över en annan fastighet. Till exempel rätt att hämta vatten och anlägga en brygga.

Situationsplan

Anger husets eller tillbyggnadens läge på tomten

Småhus

Beteckning för en- och tvåfamiljshus.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut. Enklare bygglovsärenden kan tjänstemännen besluta själva så kallad delegation.
Stadsarkitektkontoret kan heta olika i olika kommuner t ex. miljö- och stadsbyggnadskontor eller bygg- och tekniknämnden.

Stämpelskatt

Omsättningskatt vid förvärv av fastighet eller tomträtt. Kallas ibland lagfartskostnad. Tas även ut vid uttag av pantbrev.

Säljarrevers

Skuldförbindelse från köparen till säljaren vid husköp. Vanligt i tider med kreditrestriktioner.

Taxeringsvärde

Beskattningsgrundande värde på en fastighet. Bestäms vid fastighetstaxeringen.

Tillträdesdag

Den dag då köparen tar över ansvaret för fastigheten från säljaren. Slutbetalning sker och köpebrev utfärdas.

Tomtkarta

Av Lantmäterimyndigheten upprättad karta som styrker att tomten är bildad på lagligt sätt.

Tomträtt

Av kommunen upplåten mark som hör till huset och nyttjas mot ersättning (tomträttsavgäld).

Topplån

Lån mot säkerhet av de sämst liggande inteckningarna. Kräver oftast borgen.

Upplupen ränta

Räntan på lån efter viss tid.

Villahemförsäkring

Kombinationsförsäkring som täcker både småhus och personligt lösöre.

Ägarhypotek

Den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma. Kan användas som säkerhet för andra lån efter medgivande från kreditgivare.

Överhypotek

Den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma. Kan användas som säkerhet för andra lån efter medgivande från kreditgivare.

Överränta

Ränta som tas ut utöver den vanliga räntan p g a sen betalning.